voorwaarden

Op het bezoek en gebruik van neukinjouwbuurt.nl  en overige door ons aangeboden diensten zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. Wij adviseren je deze algemene voorwaarden aandachtig door te lezen, zodat je op de hoogte bent van jouw rechten en verplichtingen als je gebruik maakt van onze diensten. Je kan deze voorwaarden printen.

Artikel 1: Definities

1.1   DATING SOLUTIONS SERVICES B.V.; verder beschouwen als exploitant, eigenaar en beheerder van deze, hieronder ook aan de duiden als ‘DATING SOLUTIONS SERVICES B.V..

1.2   Website: het online platform van DATING SOLUTIONS SERVICES B.V., waarop de Dienst wordt aangeboden. Hieronder wordt mede begrepen de mobiele applicatie van neukinjouwbuurt.nl.

1.3   Gebruiker: De persoon die neukinjouwbuurt.nl bezoekt en/of via een Profiel gebruik maakt van de Dienst.

1.4   Profiel: Het geheel aan persoonlijke informatie, kenmerken en voorkeuren dat een Gebruiker heeft verstrekt om zichtbaar te maken aan andere Gebruikers.

1.5   Content: Alle informatie, gegevens of bestanden die door Gebruikers via de Website ter beschikking worden gesteld, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot foto’s, teksten en Profielen.

1.6   Intellectuele Eigendomsrechten: Alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrecht, merkrechten, databankrechten en naburige rechten, alsmede rechten op knowhow en eenlijnspresentaties.


Artikel 2: Algemeen

2.1   neukinjouwbuurt.nl is ten alle tijden gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. De mees actuele algemene voorwaarden zullen de Website te vinden zijn of worden tijdens het gebruik van de Dienst onder de aandacht van de Gebruiker gebracht. Indien de Gebruiker de Dienst blijft gebruiken na wijzig en/of aanvulling van deze algemene voorwaarden, accepteert de Gebruiker daarmee de gewijzigde en/of aangevulde algemene voorwaarden onherroepelijk. Indien de Gebruiker niet instemt met de gewijzigde en/of aangevulde algemene voorwaarden, is zijn enige mogelijkheid de Dienst niet meer te gebruiken en zijn Profiel te verwijderen.

2.2   Partijen wijzen uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele (algemene) voorwaarden van de Gebruik of derden van de hand.


Artikel 3: Toegang tot de Dienst en beschikbaarheid

3.1   3.1: De Website biedt een chatdienst aan met als doel het flirten met fictieve profielen, waarbij onder flirten wordt verstaan het uitwisselen van erotische chatberichten tegen vergoeding van een bepaald bedrag per chatbericht. De Website werkt met louter fictieve profielen en is niet bedoeld voor het tot stand laten komen van fysieke afspraken.

3.2   Gebruik van neukinjouwbuurt.nl en diensten die aangeboden worden via neukinjouwbuurt.nl staat open voor iedere persoon die de minimale leeftijd van 18 jaar heeft bereikt. Indien je de minimale leeftijd van 18 jaar nog niet bereikt hebt, dan kan je geen gebruik maken van neukinjouwbuurt.nl. Door de Dienst te gebruiken garandeer je dat je 18 jaar of ouder bent.

3.3   Om gebruik te maken van neukinjouwbuurt.nl en de daarin aangebrachte toepassingen is het aanmaken van een Profiel vereist, op de manier zoals beschreven op het Platform. Tijdens de registratie moet de Gebruiker inloggegevens opgeven, waarmee toegang kan worden verkregen tot zijn Profiel. De Gebruiker staat er jegens voor in dat de informatie die bij het aanmaken van het Profiel verstrekt compleet, actueel en juist is en dat hij deze informatie up to date houdt.

3.4   Het is Gebruiker niet toegestaan om een Profiel aan te maken voor anderen, deze over te dragen en/of anderen gebruik te laten maken van het Profiel. Bij vermoeden van misbruik van het Profiel zal Gebruiker DATING SOLUTIONS SERVICES B.V. direct op de hoogte, onverminderd zijn eigen verplichting om direct zelf doeltreffende maatregelen te treffen, zoals het veranderen van de inloggegevens. De Gebruiker is zelf aansprakelijk voor al het gebruik dat via zijn inloggegevens van de Dienst wordt gebruikt. neukinjouwbuurt.nl is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit enige ongeoorloofde toegang tot of gebruik van het Platform en/of Dienst door derden.

3.5   DATING SOLUTIONS SERVICES B.V. is en alle tijden gerechtigd om de activiteiten van gebruiker in verband met de Dienst (tijdelijk) te beperken, op te schorten of buiten gebruik te stellen, het Profiel tijdelijk of blijvend te verwijderen, bestanden, gegevens en/of materialen te verwijderen, een waarschuwing te doen uitgaan, de dienstverlening te beëindigen en te weigeren om diensten te verlenen, in het bijzonder – maar niet daartoe beperkt – indien:

  1. Gebruiker handelt in strijd met deze algemene voorwaarden;
  2. DATING SOLUTIONS SERVICES B.V. van mening is dat handelingen van Gebruiker schade of aansprakelijkheid aan hem zelf, andere gebruikers, derden of DATING SOLUTIONS SERVICES B.V. kunnen toebrengen.

DATING SOLUTIONS SERVICES B.V. zal hierdoor in geen geval aansprakelijk zijn. De Gebruiker vrijwaart DATING SOLUTIONS SERVICES B.V. voor alle gevallen waarin DATING SOLUTIONS SERVICES B.V. aansprakelijk wordt gesteld in relatie tot enig handelen of nalaten va de Gebruiker in strijd met het in de artikellid bepaalde. Deze vrijwaring omvat alle door DATING SOLUTIONS SERVICES B.V. geleden schade en gemaakte kosten (inclusief eventuele boetes en redelijke kosten van rechtsbijstand).

3.6   DATING SOLUTIONS SERVICES B.V. kan niet instaan voor de juistheid en volledigheid van de informatie zoals beschikbaar gesteld door de Gebruikers. Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor de informatie die ze via hun Profiel beschikbaar stellen.

3.7   DATING SOLUTIONS SERVICES B.V. spant zich maximal in om neukinjouwbuurt.nl op een ononderbroken wijze beschikbaar te stellen en om deze met alle redelijke middelen te beveiligen. DATING SOLUTIONS SERVICES B.V. kan niet instaan voor continue beschikbaarheid van de Dienst.

3.8   Als er onderhoud aan de Dienst wordt verricht dan zal de DATING SOLUTIONS SERVICES B.V. dit zoveel mogelijk vooraf aankondigen en de overlast hiervan zoveel mogelijk beperken. DATING SOLUTIONS SERVICES B.V. is echter ten alle tijden gerechtig om, zonder voorafgaande bekendmaking en zonder enigerlei wijze schadeplichtig of aansprakelijk te worden jegens de Gebruiker, procedurele en technische wijzigingen en/of verbeteringen op de Website en/of in de Dienst aan te brengen.

3.9   De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de aanschaf en en/of goede werking van de infrastructuur en deugdelijke telecomfaciliteiten (waaronder internetverbinding) die nodig zijn om gebruik te kunnen maken van de Dienst.


Artikel 4: Gebruik van de Dienst

4.1   De Gebruiker is zelf volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle handelingen die hij met behulp van het Platform en/of Dienst verricht.

4.2   Het is Gebruiker niet toegestaan om:

- Content die betrekking heeft op andere Profielen te kopiëren, dupliceren, verveelvoudigen of op welke wijze dan ook te (her)gebruiken anders dan voor de doeleinden zoals beschreven in deze algemene voorwaarden en zonder uitdrukkelijke toestemming van betreffende Gebruiker;

- Content te plaatsen die inbreuk maakt op de (Intellectuele Eigendoms) rechten van anderen of rechten met betrekking tot de bescherming van privacy;

- Content te publiceren die van lasterlijke, beledigende, obscene, kwetsende of gewelddadige aard is, of die racisme of geweld kunnen uitlokken. In het algemene is het niet toegestaan inhoud te plaatsen die in strijd is met de belangen en goede naam van neukinjouwbuurt.nl, openbare orde of goede zeden of met de geldende wet-regelgeving;

- neukinjouwbuurt.nl op enigerlei wijze gebruiken of doen gebruiken voor onrechtmatige handelen, het plegen van strafbare feiten en/of voor handelingen die in strijd zijn met algemene geldende normen en waarden. Hier verstaan we onder meer de volgende handelingen onder: het plegen van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden, diefstal, de onrechtmatige en/of strafbare verspreiding van geheime of vertrouwelijke informatie, de onrechtmatige of strafbare verspreiding van teksten en/of beeld- en geluidsmateriaal, waaronder racistische uitingen, (kinder)porno, crimineel dataverkeer, beledigende uitingen en zogenaamde ‘mailbommen’; computervredebreuk (‘hacken’) via de Website, vernieling, beschadiging of onbruikbaar maken van systemen of geautomatiseerde werken en software van anderen, het verspreiden van virussen of anderszins opzettelijk verstoren van communicatie of gegevensopslag, het zich verschaffen van toegang door middel van valse inloggegevens, valse codes en valse hoedanigheden;

- Content te plaatsen waarbij kettingbrieven, junk mail of spamming betrokken zijn en/of waarbij wachtwoorden of andere tot personen herleidbare informatie opgevraagd voor commerciële doeleinden;

- Foto’s van andere mensen dan uzelf op neukinjouwbuurt.nl te publiceren. neukinjouwbuurt.nl behoudt zich tot het recht voor om foto’s, animaties en of andere afbeeldingen te weigeren, wijzigen of te verwijderen;

- Op enigerlei wijze anderszins onrechtmatig is.


Artikel 5: Intellectuele Eigendomsrechten

1.1   Niet in deze algemene voorwaarden is bedoeld tot overdracht van enig Intellectuele Eigendomsrecht. Onder de voorwaarden die in deze algemene voorwaarde zijn gesteld, geeft neukinjouwbuurt.nl de Gebruik een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet sub-licentieerbaar en niet-overdraagbaar recht op toegang tot en gebruik van de Dienst, voor de doeleinden als beschreven in deze algemene voorwaarden.

1.2   De Gebruiker erkent en stemt ermee in dat hij door het aanmaken van een Profiel automatisch aan neukinjouwbuurt.nl een kosteloze, wereldwijde, onherroepelijke, sub-licentieerbare en overdraagbare een licentie is verstrekt om:

  1. De content te gebruiken, te verveelvoudigen, te verspreiden en openbaar te maken in verband met de Dienst; en
  2. De content te gebruiken en verveelvoudigen (en aan derden toe te staan om te gebruiken en verveelvoudigen) in welke media dan ook voor marketing en/of promotie doeleinden in verband met de Dienst.

1.3   Indien de Gebruiker meent er inbreuk is gemaakt op Intellectuele Eigendomsrechten, dient de Gebruiker direct contact met ons op te nemen.


Artikel 6: Aansprakelijkheid

6.1   De gebruiker is jegens DATING SOLUTIONS SERVICES B.V. aansprakelijk voor de schade die het gevolg van een tekortkoming door de Gebruik is de nakoming, bijvoorbeeld als gevolg van een overtreding van artikel 4, tenzij deze tekortkoming niet aan de Gebruik kan worden toegerekend.

6.2   DATING SOLUTIONS SERVICES B.V. is niet aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van Profielen. DATING SOLUTIONS SERVICES B.V. is alleen aansprakelijk tegenover de Gebruik voor schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming met de Gebruiker.


Artikel 7: Profielen en klachten

7.1   neukinjouwbuurt.nl heeft entertainment als doel, het is expliciet niet het doel van neukinjouwbuurt.nl om fysieke contacten tot stand te brengen. Als Profielen gecreëerd zijn met entertainment als doel, dan wordt dit kenbaar gemaakt, door middel van een volgende markering: hart icoon. Dit zijn zogenaamde fictieve profielen. DATING SOLUTIONS SERVICES B.V. behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om te chatten met Gebruikers via fictieve profielen. Fysieke contacten met deze profielen zijn niet mogelijk.

7.2   De inhoud van niet fictieve profielen en de berichten van Gebruikers worden door ons niet gecontroleerd. DATING SOLUTIONS SERVICES B.V. is niet aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de beschikbaar gestelde informatie. Als DATING SOLUTIONS SERVICES B.V. een klacht ontvangt over een Gebruiker, zal DATING SOLUTIONS SERVICES B.V. alle binnen haar mogelijkheden liggende inspanningen verrichten om de klacht te onderzoeken en maatregelen te nemen. DATING SOLUTIONS SERVICES B.V. spant zich in om profielen van Gebruikers duidelijk is dat ze schade of hinder kunnen toebrengen aan andere Gebruikers te verwijderen, aan te passen of te blokkeren.

7.3   Alle klachten in verband met gebruik van de Dienst, kwaliteit of iedere andere klacht, zullen door High DATING SOLUTIONS SERVICES B.V. serieus in behandeling worden genomen.

7.4   De gebruiker dienst een klacht per mail te sturen naar info@datingsolutons.eu

7.5   DATING SOLUTIONS SERVICES B.V. zal binnen 10 dagen de klacht proberen op te lossen. DATING SOLUTIONS SERVICES B.V. zal de Gebruiker hierover via de mail berichten.


Artikel 8: Privacy

8.1   Tijdens het aanmaken van het Profiel en gedurende het verlenen van de Dienst, verstrekt de Gebruik (persoons) gegevens aan DATING SOLUTIONS SERVICES B.V.. Deze (persoon) gegevens zullen conform het Privacy Statement van DATING SOLUTIONS SERVICES B.V. en de toepasselijke wet-regelgeving worden verwerkt.


Artikel 9: Tarieven en betaling

9.1   Om berichten te kunnen versturen via de Dienst, dient de Gebruiker credits aan te schaffen. Deze credits kunnen per telefoon los worden gekocht, of er kan een creditbundel worden aangeschaft. De prijzen van de credits zijn vermeld op de Website en afhankelijk van de creditbundel. Een creditbundel kan worden aangeschaft via bijvoorbeeld iDeal, Mister Cash, Paysafecard, afhankelijk van de locatie. In geval van een losse telefonische aankoop, betaald de Gebruiker de verschuldigde bedragen aan de aanbieder van het mobiele netwerk van de Gebruiker.

9.2   De prijzen op de Website zijn inclusief btw en andere van overheidswege opgelegde heffingen, tenzij anders vermeld.

9.3   DATING SOLUTIONS SERVICES B.V. kan de prijzen van de Dienst aanpassen. Indien de gebruiker het niet eens is met een prijsverhoging, kan de Gebruiker zijn gebruik van de Dienst staken.

9.4   Vanuit het oogpunt van veiligheid en kwaliteit van de Dienst, zal het Profiel van de Gebruiker worden verwijderen wanneer een Gebruiker meer dan 90 dagen inactief is op neukinjouwbuurt.nl

9.5   Bij verwijdering van het Profiel, zoals bedoeld in het vorige artikellid, worden alle gegevens zoals berichten en openstaande credit tegoeden definitief verwijderd uit het systeem. De gebruiker kan dan geen aanspraak meer doen op eventuele openstaande credit tegoeden.

9.6   Bij overtreding van de bepalingen in deze algemene voorwaarden, handelingen die in strijd zijn met de wet en/of bij fraude is DATING SOLUTIONS SERVICES B.V. gerechtigd het Profiel met onmiddellijke ingang en zonder waarschuwing vooraf te blokkeren en het lidmaatschap per omgaande te beëindigen. Hierbij komt het aangekochte saldo direct en onherroepelijk te vervallen. De kosten die gepaard gaan met het opsporen van het misbruik of fraude worden verhaald op de Gebruiker. Dit laat het recht van DATING SOLUTIONS SERVICES B.V. om alle geleden schade en gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten op de gebruiker te verhalen onverlet.


Artikel 10: Beëindiging

10.1           De Gebruiker heeft het recht om op elk gewenst moment het gebruik van de Dienst te staken en het Profiel te verwijderen.

10.2 Indien de Gebruiker zijn Profiel verwijdert, worden alle gegevens en berichten definitief verwijderd uit het systeem. De Gebruiker kan dan geen aanspraak meer doen op eventuele openstaande credit tegoeden.

10.3           Onder de voorwaarden zoals in artikel 11 genoemd, heeft de Gebruiker de mogelijkheid om gebruik te maken van het herroepingsrecht en het bedrag van de aangeschafte credit(s) te laten restitueren.


Artikel 11: Bedenktermijn

11.1           De Gebruiker heeft het recht om de aankoop van credits binnen 14 dagen zonder opgaaf van redenen te annuleren (het herroepingsrecht). Indien de Gebruiker van de aangeschafte credits en de daaraan verbonden diensten binnen deze 14 dagen gebruik maakt, vervalt het herroepingsrecht. Restituties worden binnen 14 dagen nadat de Gebruiker kenbaar heeft gemaakt van het herroepingsrecht gebruik te willen maken op de door Gebruiker gebruikte betalingswijze terug gestort. Indien dit niet mogelijk is, bijvoorbeeld bij een telefonische betaling kan de Gebruiker een bankrekening doorgeven.

11.2           Om het herroepingsrecht uit te oefenen, dienst Gebruiker ons via een ondubbelzinnige verklaring (bv. Schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte te stellen van uw beslissing uw aankoop te herroepen.

11.3           U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn van 14 dagen is verstreken.

Gevolg van de herroeping;

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons aangeboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetalingen geen kosten in rekening worden gebracht.


Artikel 12: Varia

12.1.         Alle geschillen die tussen de Gebruiker en DATING SOLUTIONS SERVICES B.V. ontstaan, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement van Amsterdam, tenzij dwingend recht bepaalt dat het geschil aan een andere rechter moet worden voorgelegd.

12.2.         DATING SOLUTIONS SERVICES B.V. mag rechten en verplichtingen die uit deze algemene voorwaarden voortvloeien overdragen aan derden en zal de Gebruiker daarvan op de hoogte stellen. Indien de Gebruiker deze overdracht van verplichtingen niet acceptabel vindt, kan de Gebruiker het gebruik van de Dienst staken en zijn Profiel beëindigen.

12.3.         Is of worden deze algemene voorwaarden gedeeltelijk ongeldig, dan blijven de Gebruiker en DATING SOLUTIONS SERVICES B.V. aan het overblijvende gedeelte verbonden. DATING SOLUTIONS SERVICES B.V. zal het ongeldige gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze algemene voorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte. Indien de Gebruiker deze bedingen niet acceptabel vindt, kan de Gebruiker het gebruik van de Dienst staken en zijn profiel beëindigen.


OF


Uw privacy is belangrijk voor ons. Uw privegegevens zullen verder niet gebruikt worden.

PROFIEL AANMAKEN U heeft al een account?

Cookies en Algemene voorwaarden

Deze site maakt gebruik van cookies meer informatie. De cookies die wij gebruiken zijn enkel voor het tracken hoeveel bezoekers wij hebben. U dient met deze cookies akkoord te gaan. Deze website is een 18+ chat dienst, u dient dan ook akkoord te gaan met de algemene voorwaarden en te verklaren dat u minstens 18 jaar of ouder bent. Het aanmelden is gratis, hoewel er wel betaald moet worden na uw eerste gratis bericht. Deze website is niet geschikt voor minderjarigen en maakt tevens o.a. gebruik van fictieve profielen die uitsluitend bedoeld zijn voor entertainment doeleinden, fysieke afspraken zijn met deze profielen niet mogelijk. Bij vragen, onduidelijkheden of problemen kunt u 24/7 contact opnemen via onze contact pagina. Wij zullen trachten u binnen 24 uur te antwoorden.

Door op Akkoord en doorgaan te klikken ga je akkoord met bovenstaande voorwaarden en het gebruik van cookies.

Go up